Bản đồ Bản đồ

Địa chỉ: Số 09 - đường Nguyên Phi Ỷ Lan - T.P Bắc Ninh
Điện thoại: 0222.3852.199

Email: tthcc.bn@bacninh.gov.vn