Trung tâm hành chính công Thành phố Bắc Ninh là cơ quan trực thuộc UBND Thành phố Bắc Ninh, được thành lập theo Quyết định số 180/QĐ-UBND  ngày 26/4/2017 của UBND tỉnh Bắc Ninh.

              I. CHỨC NĂNG

              1. Trung tâm có chức năng là đầu mối tập trung để thực hiện việc tiếp nhận, hướng dẫn, giám sát, đôn đốc và trả kết quả việc giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức và cá nhân theo quy định; tham gia đề xuất các giải pháp hiện đại hóa nền hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng phần mềm điện tử nhằm tin học hóa tất cả các giao dịch hành chính trong giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ cao.

              2. Trung tâm chịu sự chỉ đạo, sự quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố, đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

              3. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định. Trụ sở của Trung tâm: Số 9 – đường Nguyên Phi Ỷ Lan – phường Suối Hoa – thành phố Bắc Ninh.

              II. NHIỆM VỤ:

              1. Niêm yết công khai, kịp thời, đầy đủ, rõ ràng các quy định, thủ tục hành chính (giấy tờ, hồ sơ ..., mức thu phí, lệ phí) và thời gian giải quyết các loại công việc; quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ; trách nhiệm của các bộ phận, tổ chức, cá nhân liên quan;

              2. Hướng dẫn tổ chức, cá nhân khi đế liên hệ giải quyết công việc;

              3. Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ của tổ chức, cá nhân về giải quyết thủ tục hành chín thuộc thẩm quyền giải quyết của các phòng, cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố và các cơ qua thuộc ngành dọc cấp trên đóng tại địa phương;

              4. Chuyển hồ sơ đến các phòng, cơ quan chuyên môn và đơn vị giải quyết; đồng thời theo dõi, hướng dẫn đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan thưc hiện giải quyết thủ tục, hồ sơ đảm bảo nội dung và tiến độ; trả kết quả cho các tổ chức, cá nhân theo đúng thời gian quy định;

              5. Tiếp nhận, xử lý những phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân đối với các quy định về thủ tục hành chính và công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm;

              6. Theo dõi, đôn đốc công chức các cơ quan, đơn vị được bố trí đến làm việc tại Trung tâm. Phối hợp trong công tác đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của công chức, viên chức được cử đến làm nhiệm vụ tại Trung tâm;

              7. Quản lý nhân sự, tài sản, cơ sở vật chất, kỹ thuật của Trung tâm theo quy định của pháp luật; bố trí khoa học, hợp lý các khu vực cung cấp thông tin, giải quyết thủ tục hành chính, trang thiết bị công nghệ thông tin, khu vực dịch vụ phục vụ tổ chức, cá nhân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm;

              8. Thực hiện côn tác thông tin, báo cáo theo quy định;

              9. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do cơ quan có thẩm quyền giao.