Ông: NGUYỄN QUỐC TUẤN

Giám đốc Trung tâm Hành chính công

SĐT: 0912.112.307

Email: nqtuan.bn@bacninh.gov.vn


 

 

Ông: NGUYỄN VĂN PHÚC

Phó Giám đốc Trung tâm HCC

SĐT: 0975.660.845

Email: nvphuc.bn@bacninh.gov.vn

 

 

 

Bà: NGUYỄN THỊ HƯƠNG

Chuyên viên Hành chính – Tổng hợp

SĐT: 0222.3.663.379

Email: nthuong.bn@bacninh.gov.vn

 

Bà: NGUYỄN THỊ TRANG

Chuyên viên Hành chính - Tổng hợp

SĐT: 0222.3.663.379

Email: nttrang.bn@bacninh.gov.vn

 


 

 

 

Ông: NGUYỄN THẾ TẤN

Chuyên viên Hành chính – Tổng hợp

SĐT: 0222.3.663.379

Email: nttan.bn@bacninh.gov.vn

 

 


 

 

 

 

 

Bà: NGUYỄN THỊ THẮM

Chuyên viên Hành chính - Tổng hợp

SĐT: 0222.3.663.379

Email: nttham1.bn@bacninh.gov.vn


 

Ông: NGUYỄN HUY HOÀNG

Chuyên viên Hành chính – Tổng hợp

SĐT: 0222.3.663.379

Email: nhhoang.bn@bacninh.gov.vn

(Ảnh)

 

Ông: TRẦN ĐỨC KHÁNH

Chuyên viên Hành chính – Tổng hợp

SĐT: 0222.3.663.379

Email: tdkhanh.bn@bacninh.gov.vn

 

 

(Ảnh)

 

 

Ông: NGUYỄN THÀNH HƯNG

Phó Trưởng phòng Tài nguyên & Môi trường

SĐT: 0222.3.663.379 - ( bấm 507 )

Email: nthung.bn@bacninh.gov.vn

 

 

(Ảnh)

 

 

Bà: NGUYỄN THỊ HẰNG

Phó Trưởng phòng Tư pháp

SĐT: 0222.3.663.379

Email: nthang.bn@bacninh.gov.vn

 

 

(Ảnh)

 

 

 

Ông: PHẠM HỮU HUY

Phó Trưởng phòng Tài chính- Kế hoạch

SĐT: 0222.3.663.379

Email: phhuy.bn@bacninh.gov.vn

 

 

(Ảnh)

 

 

 

Ông: NGUYỄN DUY ĐẠT

Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị

SĐT: 0222.3.663.379 - ( bấm 502 )

Email: nddat.bn@bacninh.gov.vn

 

(Ảnh)

 

 

Ông: NGUYỄN ANH TUẤN

Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai

SĐT: 0222.3.663.379

Email: natuan.bn@bacninh.gov.vn

 

(Ảnh)

 

 

Bà: ĐÀM THỊ HOA

Cán bộ Tư pháp

SĐT: 0222.3.663.379 - ( bấm 505 )

Email: dthoa.bn@bacninh.gov.vn

 

(Ảnh)

 

Bà: NGÔ THỊ BÍCH THẢO

Cán bộ Tài nguyên - Môi trường

SĐT: 0222.3.663.379 - ( bấm 507 )

Email: ntbthao.bn@bacninh.gov.vn

(Ảnh)

 

Ông: TRẦN TRỌNG ANH

Cán bộ Quản lý đô thị

SĐT: 0222.3.663.379 - ( bấm 502 )

Email: ttanh.bn@bacninh.gov.vn

 

 

(Ảnh)

 

 

 

Bà: PHẠM THU HƯƠNG

Cán bộ phòng Lao động- TB&XH

SĐT: 0222.3.663.379 - ( bấm 510 )

Email: pthuong.bn@bacninh.gov.vn

(Ảnh)

 

 

Ông: DƯƠNG XUÂN AN

Cán bộ Tài Chính - Kế hoạch (Đăng ký kinh doanh)

SĐT: 0222.3852.199 - ( bấm 504 )

Email: dxan.bn@bacninh.gov.vn

(Ảnh)

 

Bà: NGUYỄN THỊ HỒNG HƯƠNG

Cán bộ Đăng ký đất đai

SĐT: 0222.3852.199 - ( bấm 501 )

Email: nthhuong.bn@bacninh.gov.vn

 

(Ảnh)

 

 

Bà: BÙI THỊ LAN ANH

Cán bộ Đăng ký đất đai (Giao dịch bảo đảm)

SĐT: 0222.3852.199 - ( bấm 501 )

Email: btlanh.bn@bacninh.gov.vn