Ông: DIÊM QUỐC DŨNG

Giám đốc Trung tâm Hành chính công

SĐT: 0222.3852.199

Email: dqdung.bn@bacninh.gov.vn

 

Ông: NGUYỄN QUANG ĐẠO

Phó Giám đốc Trung tâm HCC

SĐT: 0222.852.199

Email: nqdao.bn@bacninh.gov.vn

 

 

Ông: NGUYỄN VĂN PHÚC

Phó Giám đốc Trung tâm HCC

SĐT: 0222.852.199

Email: nvphuc.bn@bacninh.gov.vn

 

 

 

 

Ông: NGUYỄN ĐỨC HÙNG

Chuyên viên Hành chính – Tổng hợp

SĐT: 0222.830.199

Email: ndhung.bn@bacninh.gov.vn

 

 

 

Ông: ĐÀM QUANG SƠN

Chuyên viên Công nghệ thông tin

SĐT: 0222.830.199

Email: dqson.bn@bacninh.gov.vn

 

 

 

Bà: NGUYỄN THỊ HƯƠNG

Chuyên viên Hành chính – Tổng hợp

SĐT: 0222.830.199

Email: nthuong.bn@bacninh.gov.vn

 

Bà: NGUYỄN THỊ TRANG

Chuyên viên Hành chính - Tổng hợp

SĐT: 0222.830.199

Email: nttrang.bn@bacninh.gov.vn

 

(Ảnh)

 

 

Ông: NGUYỄN THẾ HUỲNH

Chuyên viên Công nghệ thông tin

SĐT: 0222.830.199

Email: nthuynh.bn@bacninh.gov.vn

 

(Ảnh)

 

 

 

 

Ông: NGUYỄN QUỐC KHÁNH

Chuyên viên Hành chính - Tổng hợp

SĐT: 0222.830.199

 

 

Bà: NGUYỄN THỊ LAN

Chuyên viên Hành chính - Tổng hợp

SĐT: 0222.830.199

Email: ntlan.bn@bacninh.gov.vn

 

 

(Ảnh)

 

 

Bà: DƯƠNG TỐ UYÊN

Phó Trưởng phòng Tư pháp

SĐT: 0222.830.199

Email: dtuyen.bn@bacninh.gov.vn

 

(Ảnh)

 

 

Bà: ĐÀM THỊ HOA

Cán bộ Tư pháp

SĐT: 0222.830.199 - ( bấm 505 )

Email: dthoa.bn@bacninh.gov.vn

 

 

(Ảnh)

 

 

Ông: NGUYỄN THÀNH HƯNG

Phó Trưởng phòng Tài nguyên & Môi trường

SĐT: 0222.830.199 - ( bấm 507 )

Email: nthung.bn@bacninh.gov.vn

 

(Ảnh)

 

Bà: NGÔ THỊ BÍCH THẢO

Cán bộ Tài nguyên - Môi trường

SĐT: 0222.830.199 - ( bấm 507 )

Email: ntbthao.bn@bacninh.gov.vn

 

 

(Ảnh)

 

 

 

Ông: ĐINH PHAN ĐẠI

Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị

SĐT: 0222.3852.199 - ( bấm 502 )

Email: dpdai.bn@bacninh.gov.vn

 

Ông: DƯƠNG ĐỨC THÀNH

Cán bộ Quản lý đô thị

SĐT: 0222.3852.199 - ( bấm 502 )

Email: ddthanh.bn@bacninh.gov.vn

 

 

 

 

Ông: ĐOÀN VĂN PHÚC

Cán bộ Giáo dục & Đào tạo

SĐT: 0222.3852.199 - ( bấm 512 )

Email: dvphuc.bn@bacninh.gov.vn

(Ảnh)

 

 

Bà: HOÀNG THỊ HỒNG VÂN

Cán bộ Nội vụ

SĐT: 0222.3852.199 - ( bấm 513 )

Email: hthvan.bn@bacninh.gov.vn

 

 

(Ảnh)

 

 

 

Bà: LÊ THỊ THU HƯƠNG

Cán bộ Y tế

SĐT: 0222.3852.199 - ( bấm 510 )

Email: ltthuhuong.bn@bacninh.gov.vn

(Ảnh)

 

 

Bà: NGUYỄN THỊ THU

Cán bộ Lao động-TBXH

SĐT: 0222.3852.199 - ( bấm 508 )

Email: ntthu.bn@bacninh.gov.vn

 

 

(Ảnh)

 

 

 

Bà: HOÀNG THỊ THU TRANG

Cán bộ Thuế

SĐT: 0222.3852.199- ( bấm 514 )

Email: htttrang.bn@bacninh.gov.vn

 

(Ảnh)

 

 

Bà: LÊ THỊ HOÀI

Cán bộ Kho bạc

SĐT: 0222.3852.199- ( bấm 515 )

 

 

 

 

Ông: TRẦN QUANG THUẬN

Cán bộ Bảo hiểm xã hội

SĐT: 0222.3852.199 - ( bấm 506 )

 

(Ảnh)

 

 

 

 

Bà: NGUYỄN HOÀNG YẾN

Cán bộ Bảo hiểm xã hội

SĐT: 0222.3852.199 - ( bấm 506 )

 

 

Ông: NGUYỄN SỸ DOANH

Cán bộ Kinh tế

SĐT: 0222.3852.199 - ( bấm 509 )

Email: nsdoanh.bn@bacninh.gov.vn

(Ảnh)

 

 

Ông: DƯƠNG XUÂN AN

Cán bộ Tài Chính - Kế hoạch (Đăng ký kinh doanh)

SĐT: 0222.3852.199 - ( bấm 504 )

Email: dxan.bn@bacninh.gov.vn

 

(Ảnh)

 

 

Ông: NGUYỄN HUY DÃ

Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai

SĐT: 0222.3852.199

Email: nhda.bn@bacninh.gov.vn

(Ảnh)

 

Bà: NGUYỄN THỊ HỒNG HƯƠNG

Cán bộ Đăng ký đất đai

SĐT: 0222.3852.199 - ( bấm 501 )

Email: nthhuong.bn@bacninh.gov.vn

 

(Ảnh)

 

 

Ông: ĐINH VĂN NGỌC

Cán bộ Đăng ký đất đai (Giao dịch bảo đảm)

SĐT: 0222.3852.199 - ( bấm 501 )

Email: dvngoc.bn@bacninh.gov.vn

(Ảnh)

 

Bà: NGUYỄN THỊ NGA

Cán bộ Văn hóa & Thông tin

SĐT: 0222.3852.199 - ( bấm 511 )

Email: ntnga2.bn@bacninh.gov.vn

 

 

(Ảnh)

 

 

 

 

Bà: ĐẶNG THỊ HOÀN

Phó Đội trưởng Đội CS QLHC

SĐT: 0222.3852.199 - ( bấm 503 )

(Ảnh)

 

 

 

 

 

Bà: VŨ THỊ NGOAN

Cán bộ Công an (Giao thông)

SĐT: 0222.3852.199 - ( bấm 503 )

 

 

 

 

 

 

Bà: LẠI THỊ THU HƯỜNG

Cán bộ Công an (Giao thông)

SĐT: 0222.3852.199 - ( bấm 503 )

(Ảnh)

 

 

 

 

 

Bà: NGUYỄN THỊ NGỌC ANH

Cán bộ Công an (Hộ khẩu)

SĐT: 0222.3852.199 - ( bấm 503 )

 

(Ảnh)

 

 

 

 

 

Bà: ĐÀM THỊ BÍCH NGỌC

Cán bộ Công an (Hộ khẩu)

SĐT: 0222.3852.199 - ( bấm 503 )

 

(Ảnh)

 

 

 

 

 

Ông: NGUYỄN ĐĂNG HÙNG

Cán bộ Công an (ANTT)

SĐT: 0222.3852.199 - ( bấm 503 )

 

(Ảnh)

 

 

Ông: NGUYỄN TIẾN TRƯỜNG

Cán bộ Công an (ANTT)

SĐT: 0222.3852.199 - ( bấm 503 )